Ochrana osobných údajov

28.05.2018 08:50

Pri spracúvaní osobných údajov postupuje naša firma podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ a zákona č. 18/2018 T.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

E mailová adresa na komunikáciu v súvislosti s ochranou osobných údajov : ochranaosobnychudajov@szendreiova.sk